Κοντραμπάσο

Κοντραμπάσο

Προκαταρκτική

Φοίτησις ενός έτους.

Μέθοδος Simandl I.

Πρόγραμμα προαγωγικών έξετάσεων
’ Εκτέλεσις δύο γυμνασμάτων έκ τής διδαχθείσης ύλης.

Κατωτέρα.

Φοίτησις ενός έτους.

1. Μέθοδος : Simandl ΙΙον τεύχος.
2. Πρακτίκαί άσκήσεις : Ηause-Bernier.
3. Σπουδαί : Simandl 30 σπουδαί, Hrabe-Simand 86 σπουδαί, Bottesini, Hause, Bernier, Montanari, κατ’ έκλογήν.

ΙΙρόγραμα προαγωγικών έξετάσεων
Μία άσκησις καί δύο σπουδαί έκ τών ανωτέρω. ‘

Μέση

Φοίτησις διετής.

1. Έξακολούθησις τεχνικών άσκήσεων, Κλίμακες.
2. Σπουδαί : Simandl, Hrabe, Bottesini, Montanari, Hause, Negre, Labro: Grandes Etudes, Hrabe-Simandl 86,11 Dauthage, 20 Μελωδικαί ασκήσεις, Dauthage Κλί¬μακες καί συγχορδία»., Σπουδαί ορχήστρας, Muller : Re¬pertoire ((symphonies, ouvertures), κλπ. Simandl-Li- bon 12 σπουδαί μεταφοράς.
3. Μουσικά τεμάχια κλασσικών καί νεωτέρων συνθετών

Πρόγραμμα προαγωγικών έξετάσεων.
Κλίμακες, μία σπουδή καί έν τεμάχιον.

Ανωτέρα

Φοίτησις τριετής.

1. Μέθοδοι : Simandl III τεύχος Hochschule,Vande- rheyden : exercices pratiques.
2. Σπουδαί : Bottesini, Gregora-Simandl I,II,III Hrabe : 28 ασκήσεις μεταφοράς, Kreutzer-Simandl 18 σπουδαί, Dauthage : 12 Technische TIburngen καί 24 σπουδαί είς δλας τάς κλίμακας, Negre: 24 σπουδαί, Simandl Gradus Parnassum I,II, Montanari καί Hrabe: Concert etuden.
3. Κονσέρτα καί τεμάχια : τών Bottesini, Dauthage, Gouffee, Laska, Misek Storejc, Legner, Geissel, Stein, Simandl, Piretto, Loska, Liovski, Vermst, Abert, Scon- trini, Mozart : Aria, Scbwabe : Cavatine, Maresch : Polonaise, Biuno Keil: Solo mit Vaiiationen, Dautha¬ge, Sinfonietta διά βαθύχορδον καί βιολίον.
4. Καθ’ δλην την διάρκειαν τών σπουδών,”‘[ασκήσεις ορχήστρας, μεταφοράς κλπ.
5. Σπουδαί είς βαθύχορδον μέ πέντε χορδάς (Dam hage), ώς έπίσης όμαδικαί ασκήσεις είς δύο ή περισσότερα βαθύχορδα.

Γενικά μαθήματα.
Τά αυτά ώς διά το βιολί.
’Απολυτήριοι εξετάσεις.

Πρόγραμμα πτυχιακών καί διπλωματικών εξετάσεων. Βάσει τής ώς άνω οριζόμενης διά την άνωτέραν ύλης καί άναλόγως πρδ τό πρόγραμμα των πτυχιακών καί διπλωμα¬τικών εξετάσεων του Βιολιού.

Δηλώστε συμμετοχή

    Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.