Μονωδία

Μονωδία

Προκαταρκτική.

Φοίτησις ενός έτους.

Διά νά γίνη δεκτός μαθητής είς τήν τάξιν ταύτην δέον νά έχη φωνητικά προσόντα.

1. Γυμνάσματα Απλά, κλίμακες, σολφέζ, ορθοφωνία, άρθρωσις.
2. Μέθοδοι διά σοπράνο καί τενόρον :
Concone : 50 Lecons, Vaccai: Metodo pratico I parte, Panofka : Abecedario I, Carelli: Intonazione, mesura, sor.oriia, Lamperti: Studio degli intervalli.
Διά Μέτζο σοπράνο καί Κοντράλτο, τά αύτά έν μετα¬φορά.
Διά βαρύτονον καί βαθύφωνον:
Goneone : 40 lecons, Panofka : Abecedaii’e vocal Winter : Singschule, Bona : 24 voc. per basso.
Lamport! : Studio degli intervalli.
Μικραί μελωδίαι-κατ’ εκλογήν άπό τάς κλασσικάς συλλο· γάς Parisotti, Echo de Eranee, Gevaert, Cacilian Album
Εύκολα. Ελληνικά έργα.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων.
Γυμνάσματα, μία ή δύο εύκολο’, μελωδία’-.

Κατώτερα

Φοίτησις διετής.

Συνέχισις επί των ανωτέρω. ’Επίσης:
: Διά σοπράνο : Goneone : 25 lecons, Goneone : 15 lecons, Garcia : Traite complefc de Γ art du chant I, Ltitgen : Kehlfertigkeit II, Panofka : 24 vocalises, I,II.
Διά μέτζο σοπράνο και Κοντρ ίλτο τα αυτά έν μεταφορά.
Διά τενόρον : Goneone : 25 Iegons, Concone : :!5 lecons, Zingarelli I, Lamperti: Solfeggi I.-
Διά βαρύτονον καί βαθίφωνον : Panofka : 24 vo¬calises, Bona II, Lamperti II, Ritter.
2. Τεμάχια : Διά γυναικείας φωνάς
Συνέχισις των συλλογών : Parisotti, Echo de France, Creavaert, Bach, Haendel, Haydn, Mozart, κλπ.
Εύκολα τεμάχια, collection Hettich. Echo d5 Italie, de France, d’ Alleinagne. Τά εύκολώτερα Lieder των Mozart, Schumann, Mendelssohn, Weber, κλπ.
Ελληνικά έργα.
Δι’ άνδρικάς φωνάς.
Mozart, Gluck, Haendel, Sacchini, και ετέρων πα¬λαιών.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων :·
Γυμνάσματα, δύο ή τρεις μελωδίαι έκ τής άνω ύλης.

Μέση.

Φοίτησως διετής,

1. Συνέχισις .των μεθόδων της κατωτέρας, επί πλέον :
Διά σοπράνο : Marchesi: Etudes et vocalises, Bordo- gni: Aprile, Lutgen Π, Pauline Viardot: Tine heure d’ exercice I, Lablache.
Διά Μέτζο σοπράνο καί Κοντράλτο : τά αυτά έν με¬ταφορά. Διά τενόρον : Aprile, Lablache, Zingarelli: Soi¬lages ΐ, Penseron I & II.
Διά βαρύτονον καί βαθύφωνον : Stochhausen, Abt. Συνέχισις των Lieder: Schumann, Schubert, Mendels¬sohn, Brahms, Strauss, Reger, Mahler, Wolf, Faure, Buparc, St. Saens, Debussy, C. Franck, Tschaikowsky, Grieg, etc. ’Επίσης ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών.
’Αποσπάσματα όρατορίων καί μελοδραμάτων του HAT DN, MOZART κλπ. Έξοικείωσις των μαθητών εις τά διά¬φορα στύλ έργων καί διαφόρων εποχών καί χωρών.
Διά τινας τών μαθητών αρχή σπουδής τεμαχίων άπό •μελοδράματα. Δυωδίαι, τριωδίαι κλπ.

ΙΙρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων
Δύο κλασσικά τεμάχια, έν ή δύο Lieder, έν άσμα άπό μελόδραμα (προαιρετικώς) , έν ελληνικόν έργον.

Ανώτερα

Φοίτηση τριετής

Δι’ όλας τάς φο>νάς συνέχισις τής ύλης τής Μέσης, επί πλέον :
Δι’ έλαφράν υψίφωνον : Γυμνάσματα δεξιοτεχνίας (Ve-locity e virtuosita). Marchesi, Rossini, Viardot, Patti, Garcia, Hey, Bordogni. Διά φωνάς καταλλήλους διά συ¬ναυλίας :
Δυσκολώτερα κλασσικά τεμάχια. Bach, Mozart, Haendel, Beethoven, Gliiek, κλπ. Τεμάχια της αρχαίας Ιταλικής Σχολής και αποσπάσματα όρατορίων. Τά δυσκο¬λώτερα Lieder τής ρωμαντικής εποχής καί τών νεωτέρων σχολών, ελληνικής, γαλλικής, γερμανικής, ρωσσικής, σκαν- διναυικής κλπ.
Διά φωνάς καταλλήλους διά τό θέατρον :
’Αποσπάσματα άπό διάφορα μελοδράματα, δυωδίαι τριωδίαι, ή καί έργα διά περισσοτέρας φωνάς. ’

Γενικά μαθήματα.
1. Θεωρία τάξεις τρεΐς-σολφέζ τάξεις τρεις
2. Αρμονία τάξεις τρεις- σολφέζ τάξεις δύο
3. ‘Ιστορία τής Μουσικής (φοίτησις διετής)
4. Χορωδία (άπό τής Μέσης Σχολής καί μέχρι πέρατος τών σπουδών).
5. Πιάνο (μέχρι τής Μέσης).
6. ’Εκ πρώτης οψεως άνάγνινσις (άπό του 2ου έτους τής Άνωτέρας Σχολής).
7. ’Ορθή προφορά ξένων κειμένων.
8′. Μελοδραματική (φοίτησις άπό τής Άνωτέρας τάξεως μέχρι πέρατος τών σπουδών.).
9. Διετής, διδασκαλία εις τό πρακτικόν διδασκαλεΐον. ’Απολυτήριοι εξετάσεις.

Πρόγραμμα Πτυχιακών Εξετάσεων ·
Δύο κλασσικά έργα.
Δύο ή τρία Lieder.
Δύο άριες μελοδραμάτων.
Δύο νεώτερα ή δύο ελληνικά έ’ργα.

Πρόγραμμα Διπλωματικών ’Εξετάσεων.
Έκτέλεσις ύποχρεωτικώς άπό μνήμης ένός προγράμ¬ματος συναυλίας περιλαμβάνοντος δέκα έως δέκα εξ τεμά¬χια διαφόρων χαρακτήρων .καί εποχών άπό τοϋ 17ου αΐώνος μέχρι σήμερον, έν οϊς τουλάχιστον δύο Ελληνικά καί Ιτερα έν μεταφράσει ελληνική.

Δηλώστε συμμετοχή

    Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.