Βιολί

Βιολί

Προκαταρκτική

Φοίτηση διετής

1. Μέθοδοι : Joachim, Alard, Crickboom, Ε. Kuechler, Laoureux, Χωραφά, Δέλλα κλπ.
2. Σπουδές: Sitt, David, Seybold, Laoureux: 30 Etudes. Dancla : L’ ecole du mecanisme, Hollaender Ι, Kayser I
3. T ε μ ά χ ι α : Κονσέρτα: Seitz I, II, Huber I Dancla : Petite ecole de la melodie, Ι, ΙΙ, Αλβέρτη I, II, Seybold : Συλλογή I, II, Seybold : Σονατίνα, Θεοφάνους : Συλλογή I.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων.
1. Εκτέλεση κλιμάκων επί της πρώτης θέσεως
2. Μια σπουδή και ένα τεμάχιο εκ των ανωτέρω

Κατωτέρα

Φοίτηση τριετής

Συνέχιση της ύλης της προκαταρκτικής.
1. Κλίμακες και arpeges: Crickboom : La technique du violon, I, II.
2. Σ π ο υ δ ε ς : Seybold : V., Hollaender II, Sitt, Kayser II, Mazas T, Dont : 24 etudes prεpatatoires, Kreutzer, Fiordlo.
3. Κονσέρτα: Huber II, Seitz 4, 5, Jansa, Dancla : 3 Concertstiioke, Rode, 6, 8, Viotti 23, 29, 17.
4. Τεμάχια: Beriot : lo Air varie, Melodies Italiennes, Dancla : 3 morceaux de salon, Klassische Stilcke, τεμάχια των Pierne, Gabriel Marie, Godard, Thome, Dancle, Rcnard, Simonnetti, Neruda κ.λ.π. και ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών.
5. Σονάτες : Corelli (κατ’ εκλογή), 1η Σονατίνα Schubert.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων.
1. Κλίμακες και arpeges σε 3 όγδοες.
2. Δύο etudes Mazas, Krcutzer ή Fiorillo.
3. Το 1ο μέρος ενός Κονσέρτου του Rode ή του Viotti
4. Επιβεβλημένο τεμάχιο δοσμένο τουλάχιστον 1,5 μήνα προ των εξετάσεων.

Μέση

Φοίτηση τριετής

1. Όλες οι κλίμακες και τα αρπίσματα σε τρεις όγδοες και βαθμιαίως κλίμακες σ όγδοες, τρίτες, και έκτες. Α. Καζαντζή : «Η Τεχνική του Βιολιού».
2. Σπουδές: Mazas II, Campagnolli, Kreutzer, Fiorillo, Rode.
3. Κονσέρτα: Rode No 7, Nardini μί ελάσσον, Vivaldi λά έλασσον, Beriot 1, 6, 7, 9. Kreutzer 13, 19, David ρέ έλασσον, Bach λά έλασσον, Mozart, Spohr 11ον, Viotti 22 κ.λ.π.
4. Τεμάχια: Vitali : Claconne, Rach : Aria Muffat : Les Vieux Mai’res, W ieniaivski : Mazurkas, Legend», Ries : από τι δύο Suites, Perpetuum mobile, κ.λ.π. Svendsen : Romance, Beriot: Scene de Ballet, Vieuxtemps: Reverie. Fantaisie appassionata, Paganini Moto perpetuo, Raff : Cavatine, τεμάχια τών Drdla, D’ Ambrosio, Sarasate, Kreisler τα ευκολώτερα καί ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών.
5. Σονάτες: Corelli, Haendel, David : Hochs- chule, I καί II κατ’ έκλογήν. Leclair (edition Alard), Tartini σόλ έλασσον κ.λ.π.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων.
1. Κλίμακες κατα τρίτας καί όγδόας.
2. Δύο σπουδαί έκ τών ανωτέρω.
3. Τό πρώτον μέρος ενός κονσέρτου έκ τών άνωτέροκ
4. Έν μέρος κονσέρτου ή έτερον τεμάχιον όριζόμενον ένα μήνα τουλάχιστον προ τών εξετάσεων.

Άνωτέρα

Φοίτησις τριετής ή τετραετής

1. Σπουδαί : Kreutzer, Fiorillo, Rode, Locatelli, Dont, Gavinies, Rovelli, Vieuxtemps : 36 Etudes, 6 etudes de concert, Wieniawski: Etudes I,II καί L’ecole moderne, Ernst, Sauret, Ondricek, White Caprices Paganini.
Γυμνάσματα τεχνικής Δ. Δούνη, Α. Καζαντζή «Ή Τεχ¬νική τοϋ Βιολιού».
2. Κονσέρτα : “Ολα τά κλασικά καί νεώτερα κονσέρτα Tartini, Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Bra¬hms, Ernst, Paganini, Spohr, Joachim, Vieuxtemps,. Wi¬eniawski, Saint -Saens, Lalo, Max Bruch, Goldmark, Tsehaikowski, Dvorak, Strauss, Reger, Sinding

D’ Ambrosio, Elgar, Becker, Th. Dubois, Damrosch, Glazounow, Prokofieff, Walton, Bartok, Bliss κ.λ.
Διά δύο βιολιά : J. S. Bach.
Διά τρία βιολιά : Vivaldi.
Διά τέσσαρα βιολιά : Maurer.
Κονσέρτο διά βιολί και βιολονσέλλο: ορ.102 J. Brahms.
3. Σονάτες : Διά βιολί μόνον του Bach, του Max Re¬ger, τοϋ Ysaye.
Διά βιολί και πιάνο Haendel, Corelli, Tartini, κλπ. τής αρχαίας ’Ιταλικής σχολής καί διασκευαί Leonard, Thomson, Burmester, Kreisler, κ.λ.π.
4. Τεμάχια : Ai Romances τοϋ Beethoven, όλα τά τεμάχια τής σχολής τοϋ βιολιού των Vieuxtemps, Wieni- awski, Paganini, Ernst, Bazzini, Sarasate, Joachim, Hubay, Thomson, Tsaye, Sauret, Wilhelmy, Auer, Lotto, Ant. Schubert, Zarzycki, καί των Brahms, St. Saens, Lalo, Sinding, Gol dmark, Raff, Moszkowski, Chausson, Debussy, Ravel, Rimsky-Korsakoff, Szyma¬nowski, πρωτότυπα καί διασκευαί Kreisler κλπ. καί ανάλογα έ’ργα Ελλήνων Συνθετών.

Γενικά μαθήματα
1. Θεωρία, τάξεις τρεις- Σολφέζ, τάξεις τρεις.
2 ‘Αρμονία, τάξεις τρεις – Σολφέζ, τάξεις δύο.
3. Μουσική δωματίου (φοίτησις τριετής).
4. ‘Ιστορία τής μουσικής (φοίτησις διετής).
5. Πιάνο (μέχρι τής μέσης).
6. Έκ πρώτης όψεως άνάγνωσις (άπό τοϋ 2ου έτους τής Άνωτέρας Σχολής).
7. ’Ορχήστρα.
8. Μορφολογία (φοίτησις ενός έτους).
9. ’Επίσης άπό τοϋ δευτέρου έτους τής Άνωτέρας σχολής επί δύο έτη εις τό Πρακτικόν διδασκαλεΐον τοϋ ’Ωδείου.
’Απολυτήριοι εξετάσεις

Πρόγραμμα Πτυχιακών ’Εξετάσεων
1. Μία ή δύο σπουδαί κατ’ εκλογήν τής ’Επιτροπής με¬ταξύ έξ προπαρασκευασμένων τοιούτων έκ τών τοϋ προγράμ¬ματος τής Άνωτέρας.
2. Μία σονάτα.
3. Τό πρώτον μέρος ενός κλασικού κονσέρτου.
4. Μέρος κονσέρτου έκ τώ όριζομένων εις τήν Άνω- τέραν.
5. “Εν ή δύο ετερα έργα έκ τοϋ προγράμματος τής Ά-νωτέρας. Ή άπό μνήμης έκτέλεσις δεν είναι υποχρεωτική.

Πρόγραμμα Διπλωματικών ’Εξετάσεων.
Έκτέλεσις ύποχρίωτικώς άπό μνήμης προγράμματος διαρκείας τούλάχιστον μιας καί ήμισείας ώρας, περιλαμ¬βάνοντας:
1. Κατ’ έκλογήν τοϋ καθηγητοΰ α) μίαν σονάταν ή β) έν κλασσικόν κονσέρτο, είτε τό πρώτον μέρος αύτοΰ.
2. ‘Έν τών τεχνικώς δύσκολων κονσέρτων έκ τών άνα- φερομένων εις τήν ΰλην τής Άνωτέρας.
3. Μίαν σονάταν ή απόσπασμα μιας σονάτας ή παρτίτας τοϋ Μπάχ διά βιολί σάλο.
4. ‘Έν ή δύο ή πλείονα τεμάχια τής ΰλης τής Άνωτέρας, ών τούλάχιστον τό έν μεγάλης τεχνικής δυσκολίας

Δηλώστε συμμετοχή

    Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.