Βιολοντσέλο

Βιολοντσέλο

Προκαταρκτική

Φοίτησις διετής.

Μέθοδοι : Massau : Cours preparatoire de Violon- cAle,Werner : op. 12, I, Cornells, Liegeois : Le premier pas du Violoncelliste, Dotzauer- Loeb : Etudes faciles I, Schrdder : Die Ersten Ubungen.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων.
Κλίμακες, εν γύμνασμα καί μία μελωδία έκ των ανωτέρω.

Κατώτερα

Φοίτησις διετής.

Μελέτη των θέσεων καί των διαφόρων κλιμάκων (G. Schroder).
1. Γυμνάσματα : Dotzauer : 100 Etudes pour le pouce, J. Werner op. 12, II, III.
2. Σπουδαί : Dotzauer – Loeb II, Battancbon op. 4,
I, Kummer op. 37, Potjaner (Loeb) I,TI, Baudiot-Schro- der : 23 Studien I.-
3. Σονάτες : Romberg : 3 Sonaten op. 43, Dotzauer- Schroder : 3 Sonaten, Breval : 6 Sonaten, Mozart : Sona¬ten fur 2 Celli.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων.
Κλίμακες, δύο σπουδαί, μία σονάτα εί’τε δύο μέρη αυτής.

Μέση

Φοίτησις τριετής.

1. Γυμνάσματ a:J. Werner IV, έξακολούθησις τών κλιμάκων Schroder.
2. Σπουδαί: Dotzauer Loeb III, Battanchon
II, Outzmacher I, Schroder: Tonlersterstudieh II,
Franchomme: op. 26, 1, II, Popper:op.76, No2 Etudes, Rabaud: 12 Etudes.
3. Κονσέρτα: Romberg: Concertinos, 2 Concer¬to, Goltermann : Concerto op. 65, Klengel: Concerto
op. 7 καί 10, Davidoff, Schroder, Heberlein.
4. Σονάτες: Vivaldi, Locateli, Boccherini, Mar¬cello (mi mineur) κ.ά.
5. T ε μ ά y ι α: Διά δύο βιολονσέλλα του Romberg κλπ. καί άνάλογα έ’ργα Ελλήνων Συνθετών.

Πρόγραμμα προαγωγικών έξετάσεων.
Ώς εις το βιολί, έκ τής άνω όριζομένης ύλης διά την Μέσην.

Άνωτέρα

Φοίτησις τριετής.

1. Γυμάσμ,ατα: Κλίμακες, κατά τρίτας, εκτας καί όγδόας (Loeb), Ρ. Bazelaire: Gammes et arpeges.-
2. Σπουδαί: Dotzauer-Loeb IV, Duport : 21 Etu¬des, Battanchon III, IV, Schroder III, Franchomme op. 7, Kummer op. 44, Popper op. 76,73, Dotzauer op.155, Grutzmacher op. 38,11, Romberg op. 33, Lee op. 105, Merk op. II, Swart op. 7.-
3. Κονσέρτα : Somberg, Davidoff,Klengel, Popper, Servais, Piatti, Saint-Saens, Schumann, Molique, Haydn, Dvorak, Lalo, Goltermann, Dietrich, Griitzma- cher, Fitzenhagen, Hoffmann, Sitt, Lindner, Glughardt, Raff, De Swert, Volkmann.
Διά δύο βιολοντσέλλα, Κονσέρτο Moor.
Διά βιολί καί βιολοντσέλλο op. 162,J.Brahms.
4. Σονάτες : Bach,Bocherini,Sammartini,Beethoven op. 5 No I,II, etc.
Τεμάχια : Servais : G caprices, Werner : 12 caprices, Griitzmacher op. 38, Franchomme op. 7, Piatti op. 25 Bach: Suilen ftir Cello allein, διάφορα τών Popper, Servais Klengel, Romberg, Davidoff, Goldermann, καί τών St. Saens, Bruch, Bargiel, Cui, Hoffmann, Ritzenhagen, Grutzmacher, Rheinberger, Zenger.
Διά Πιάνο καί βιολοντσέλλο Chopin : Polonaise.
Διά τρία βιολοντσέλλα καί πιάνο ή ορχήστραν «Pop¬per : Requiem, καί άνάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών.

Γενικά μαθήματα.
Ώς έν τή σχολή του βιολιού.
’Απολυτήριοι εξετάσεις

Πρόγραμμα πτυχιακών καί διπλωματικών έξετάσεων.
Βάσει τής <ός άνω όριζομένης διά την Άνωτέραν ύληι καί άναλόγως προς τό πρόγραμμα τών πτυχιακών και διπλωματικών έξετάσεων τού βιολιού.

Δηλώστε συμμετοχή

    Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.